Wat is het?

Het economisch hart van Nederland, de Randstad, is met name gebouwd op slappe klei- en veenlagen. Het stedelijk en landelijk gebied in de Randstad kampt met bodemdaling en dit heeft consequenties voor de leefbaarheid. De schade door bodemdaling neemt elk jaar toe; schade door wateroverlast, schade aan (spoor)wegen, dijken, leidingen en gebouwen. De lasten voor overheden, bedrijven en bewoners worden hoger en hoger. Er moet iets veranderen, dat is duidelijk; maar hoe pak je dat aan?

Wat doen we en wat is het resultaat?


Deltares ging aan de slag met de bestuurders en ambtenaren van de gemeenten Gouda en Almere om hen een handelingsperspectief voor bodemdaling te bieden. Dit handelingsperspectief maakte duidelijk of de maatregel proactief (grijpt het in op de oorzaak) of reactief (grijpt het in op de gevolgen van bodemdaling) is en of de verantwoordelijkheid ligt bij publieke of private partijen. Kansrijke maatregelen worden zo in kaart gebracht. De perspectieven kunnen de discussie concretiseren: wie gaat wat en wanneer doen.

Almere is de snelst zakkende gemeente in Nederland. Bouwen ging daarom altijd gepaard met flinke ophogingen. Deltares heeft de geologische opbouw van Almere in kaart gebracht. Dit onderzoek toont aan dat plaatselijk voorkomende veenlagen in de ondergrond een belangrijke bijdrage leveren aan de zettingen in Almere. De heterogeniteit van de ondergrond leidt tot grote zettingsverschillen in relatief kleine gebieden en daardoor tot grote schade aan wegen en infrastructuur. De bovenste meters opgebracht zand en klei drukken het onderliggend veen flink samen. Deltares heeft inzichtelijk gemaakt wat de effecten hiervan zijn op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Woerden gaat het experiment aan om verschillende funderingstechnieken met elkaar te vergelijken. Deltares deed onderzoek en adviseerde welke drie technieken het meest geschikt zijn om als proefvak aan te leggen. In 2016 worden proefvakken aangelegd en wordt het gedrag van de weg en de ondergrond gemonitord.

Arjan Venmans
Economisch en maatschappelijk verantwoorde besluiten kunnen alleen genomen worden op basis van betrouwbare kennis over het gedrag van de weg en de ondergrond. Experimenten zoals de funderingsproefvakken zijn nodig om een objectieve vergelijking te maken en een weloverwogen keuze te maken voor je aanleg-, beheer- en onderhoudsstrategie.
Arjan Venmans
Geotechnisch expert, Deltares
Investeringen in beheer en onderhoud van infrastructuur moeten duurzamer en beheersbaarder worden. Meer kennis is daarom noodzakelijk.
Hilde Niezen
Voorzitter Platform slappe bodem en wethouder van Gouda

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Platform slappe bodem
Gemeente Woerden
Gemeente Gouda
Gemeente Almere
Ministerie van Economische Zaken
Wil je meer weten over dit project?
Arjan Venmans
Arjan Venmans
Geotechnisch expert
+31 (0)88 3357263
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0