Wat is het?

Met het aanbieden van de deltabeslissingen en het deltaplan in 2014 is de zoetwatervoorziening van Nederland voor de komende jaren geregeld. De maatregelen worden uitgevoerd en we weten wat we op (middel)lange termijn moeten doen. Doordat adaptief deltamanagement is toegepast weten we immers of maatregelen eerder of later uitgevoerd kunnen worden. We kunnen ons aanpassen aan klimaatverandering en/of grote ingrepen in ons watersysteem, zoals de aanleg van een nieuwe grote zeesluis.

Het rijk, regio’s en gebruikers hebben verder afgesproken dat ze richting 2021 de transparantie rondom de beschikbaarheid van zoetwater willen vergroten. Na 2021worden er nieuwe of gewijzigde afspraken over verantwoordelijkheden en inspanningen gemaakt tussen rijk, regio en gebruikers. Met als doel een optimale verdeling en gebruik van het Nederlandse watersysteem.

Wat deden we en wat is het resultaat?


In 2015 hebben we op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu een zogenoemde ‘stresstest’ uitgevoerd. We hebben getoetst of en hoelang de voorkeursstrategie zoetwater, zoals vastgelegd in het deltaprogramma voldoet. We bekeken wat de negatieve gevolgen van klimaatontwikkeling, een toenemende zoetwatervraag én veranderende infrastructuur samen betekenen voor die strategie. De uitkomsten lieten zien dat het Deltaplan zoetwater robuust is. Grote ingrepen als de bouw van een grote zeesluis in IJmuiden of een verdieping Nieuwe Waterweg hoeven de zoetwatervoorziening niet in gevaar te brengen. Mogelijk moet het adaptatiepad (waarin de maatregelen in de tijd zijn uitgezet) sneller worden doorlopen. Als het gaat om verzilting zijn er aanbevelingen gedaan om de adaptatiepaden voor West-Nederland nader uit te werken.

Om adaptief te kunnen zijn is tijdige signalering een ‘must’. Daarom heeft Deltares op verzoek van Directoraat-Generaal Ruimte en Water en Rijkswaterstaat een eerste stap gezet in het ontwerp van zo’n systeem van tijdige signalering voor de implementatie van de zoetwaterstrategie. We hebben onder meer aan de hand van casestudies onderzocht wat goede indicatoren en/of drempelwaarden zouden zijn om een knikpunt te signaleren.

Om in 2021 besluiten over maatregelen en verdeling van water ook economisch beter te kunnen onderbouwen, heeft Deltares in samenwerking met Stratelligence en het Landbouw Economisch Instituut het afgelopen jaar een economische methode ontwikkeld. In de kosten-baten analyse wordt rekening gehouden met de verschillende mate van droogte in verschillende jaren en de daardoor veroorzaakte gevolgen per sector.

Judith ter Maat en Tom van der Wekken
Om adaptief te kunnen zijn is tijdige signalering een ‘must’. De eerste stap in het ontwerp van een systeem voor tijdige signalering binnen de zoetwaterstrategie is daarom ook genomen.
Judith ter Maat
Expert water resources & delta management, Deltares
Dankzij het onderzoek door Deltares kunnen de maatregelen die nodig zijn om de zoetwaterbeschikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren nog beter onderbouwd worden.Dat is nodig voor een goed adaptief deltamanagement en voor een transparante besluitvorming in het Deltaprogramma Zoetwater.
Tom van der Wekken
Rijkswaterstaat

In samenwerking met

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

Stratelligence
LEI
RIVM
Wil je meer weten over dit project?
Judith ter Maat
Judith ter Maat
Expert oppervlaktewater en deltabeheer
+31 (0)88 3358195
Of lees verder op onze website
www.deltares.nl

Deltares Jaarverslag 2015

0