Waterveiligheid vergroten door gebruik van natuurlijke landschappen

De belangstelling voor ‘bouwen met de natuur’ is wereldwijd groeiende. In de steeds dichtbevolkter kust-, delta- en riviergebieden neemt de vraag naar waterveiligheid door ontwikkelingen als zeespiegelstijging en bodemdaling toe. Tegelijkertijd vragen de inwoners van deze gebieden om verduurzaming van hun leefomgeving. Daardoor lijken voor ‘bouwen met de natuur’ de omstandigheden steeds gunstiger. Wereldwijd trekken mensen naar de steden in kust-, delta- en riviergebieden. Juist deze gebieden krijgen het meest te maken met de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing.

Alsmaar de dijken verhogen kan niet meer automatisch op draagvlak rekenen en over alternatieven voor het vergroten van de waterveiligheid moet worden nagedacht. Dat heeft de geesten langzaam maar zeker rijp en enthousiast gemaakt voor het gebruik van natuurlijke landschappen bij waterveiligheid.

In 2016

De belangrijkste ontwikkeling voor 2016 zal de verankering van Deltares als topinstituut voor natuurlijke oplossingen, de nature-based solutions, in Europese delta’s en steden zijn. Daarbij is extra aandacht voor oplossingen die met natuurlijke processen de waterveiligheid vergroten, de nature-based flood defences. Deltares zal daar een stevige verdiepingsslag op realiseren. Doel is om op alle water-gerelateerde nature-based solutions frontrunner te zijn: zowel op de technische en ecologische kant, de governance kant, de financiele aspecten en in de dialoog met de stakeholders.

Deltares Jaarverslag 2015

0